Danenco tham sự hội thảo văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

Một đất nước phát triển đồng nghĩa với việc doanh nghiệp của quốc gia  đó lớn mạnh, doanh nghiệp phát triển thì đồng nghĩa với văn hóa và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp đó luôn hướng đến cộng đồng và sự phát triển của xã hội. DaNenCo tham …

Read More »